Vyberte stranu

Obchodné podmienky

KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. 

Krátka 2302/3 
Hurbanovo 947 01 

Kontaktovať nás je možné buď prostredníctvom e-mailu: info@pendula.sk, alebo telefonicky na mobilnom čísle: +421 908 311 448 v pracovné dni od 07:30 do 16:30 hod. a v sobotu od 08:00 do 12:00 hod.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, vložka č. 43478/N.

1. Všeobecné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace práva a povinnosti medzi firmou KOMPLEXAIR SLOVAKIA, s.r.o, Krátka 2302/3, 947 01 Hurbanovo (ďalej len KOMPLEXAIR SLOVAKIA) a jeho zákazníkmi pri dodávkach školských, kancelárskych a umeleckých potrieb a ďalšieho tovaru na základe jeho objednávky.
 • VOP sú záväzné pre všetkých zákazníkov, t. j. pre fyzické osoby a právnické osoby. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ak zákazník nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka t.j. Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 • VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. www.pendula.sk, predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Kúpna zmluva

 • K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe (i) návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a zároveň (ii) písomného prijatia návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o.
 • Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, za prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy nie je možné považovať automaticky vygenerovaný e-mail ohľadne prijatia objednávky pod konkrétnym číslom, ale až následný e-mail, ktorým spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o kupujúcemu potvrdí, že objednaný tovar dodá. Spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. nie je schopná dodať tovar z dôvodu jeho vypredania alebo v pri vzniknutých omyloch v kúpnej cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

3.  Objednávanie tovaru

 • Zákazník môže objednávku zaslať poštou, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického obchodu www.pendula.sk.Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mail (fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačnú adresu), názov tovaru a počet kusov, spôsob dopravy a spôsob platby. Objednávka prostredníctvom  e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru a podobne). Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
 • Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci e-mailom skontaktuje  s kupujúcim a potvrdí prijatie objednávky.  Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od doručenia e-mailu o prijatí objednávky predávajúcim.
 • Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou a to e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
  Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby (zákazník), prípadne odtlačok pečiatky zákazníka. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (v prípade neuvedenia tohto údaju bude k prevzatiu dodávaného tovaru oprávnený zákazník, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.
 • Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 • Fotografie používané na internetovom obchode www.pendula.sk sa môžu líšiť od skutočnosti, nakoľko sú preberané priamo od dodávateľov. Za vzniknuté nezhody nepreberáme zodpovednosť.

4. Dodacie lehoty

 • Po prijatí objednávky je spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. povinná skontrolovať, či je požadovaný tovar na sklade v dostatočnom množstve. So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude na sklade v  požadovanom množstve alebo jeho dodanie bude možné realizovať v dlhšom dodacom termíne ako je 24 hodín, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami v tomto prípade dôjde až v okamihu spresnenie ponuky zo strany predávajúceho.
 • Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Spravidla je štandardná doba dodania 1 až 2 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho (platba vopred) alebo odo dňa oznámenia o spôsobe platby na dobierku.
 • Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Doba dodania sa môže predĺžiť aj v prípade nepredvídateľných situácií, ako strata alebo poškodenie zásielky prepravcom, zlé poveternostné podmienky, skryté vady zistené až pri balení zásielky a pod. .
 • Doba dodania je spravidla 1 až 2 pracovné dni v závislosti od zvoleného spôsobu prepravy. Pre každý produkt je stanovená aktuálna doba dodania. Pri objednaní rôzneho druhu tovaru je max. doba dodania tá, ktorá je dlhšia.                                                                

5. Predajná cena tovaru, splatnosť a platobné podmienky

 • Cena tovaru je určená aktuálnym cenníkom, pričom cena sa zobrazuje na karte samotného výrobku na adrese www.pendula.sk. Ceny sú zobrazované vrátene 20% DPH, resp. 10% DPH tak ako je uvedené pri tovare. Predajca sa zaväzuje dodať tovar v kúpnej cene a množstve v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov v kúpnej cene. O týchto skutočnostiach bude zákazník informovaný do 24 hodín od zadania objednávky. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. V prípade ak zákazník nesúhlasí so zmenami  v predajnej cene alebo množstve tovaru môže odstúpiť od zmluvy.
 • Cenu za dodaný tovar je zákazník povinný uhradiť, pričom je možnosť uplatniť bezhotovostné alebo         hotovostné spôsoby platby, faktúru obdrží zákazník až po prijatí objednávky. Spôsoby platby:
 • a) Platba na dobierku – najpoužívanejší spôsob, tovar uhrádzate až pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi                      prepravnej spoločnosti
 • b) Platba v hotovosti  – platba v hotovosti prípadne platobnou kartou na predajni, len pri osobnom odbere
 • d) Platba na základe zálohovej faktúry – platba vopred, objednávka bude expedovaná po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.
 • c) Platba na základe faktúry so splatnosťou – faktúru je nutné uhradiť do dohodnutého dátumu splatnosti, objednávka bude                expadovaná po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť do 7 dní za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň           odoslania objednávky. V opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.
 • Spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od zákazníka, ktorý má neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. V prípade, ak zákazník túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. právo dodať mu objednaný tovar až po vyrovnaní všetkých záväzkov.

6. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

 • Dodanie tovaru na jedno miesto dodania je pre zákazníka, ktorého suma za tovar u jednej objednávky presiahla 80,– Eur s DPH, je bezplatné. V prípade, ak suma za tovar nepresiahne 80,– Eur s DPH bude spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIAúčtovať dopravné.
 • Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:   a) osobným odberom, b) kuriérom (zasielateľskou službou)
 • Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.
 • Balné poplatky neúčtujeme.
 • Spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. expeduje objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve najneskôr do 48 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od prijatia objednávky prípade, že objednávka bude predávajúcemu doručená v pracovné dni do 12:00 hodiny. V prípade doručenia objednávky po 12:00 hodine bude tovar dodaný do 72 hodín (okrem sviatkov a dní pracovného pokoja) od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po prijatí objednávky. Pri dodaní tovaru, ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve bude zákazník informovaný tak ako to je uvedené v odseku Objednávanie tovaru
 • Aktuálne informácie o cenách dopravy a platobných metód nájdete tu: Doprava | Pendula.sk , Platba | Pendula.sk
 • Zákazník je povinný spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIA neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť KOMPLEXAIR SLOVAKIA nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností zákazníka podľa tohto článku. Zodpovednosť za dodávaný tovar prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia.
 • Predávajúci vystaví zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorú zákazníkovi odovzdá pri predávaní tovaru. V prípade, ak faktúra obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je zákazník oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť – preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti KOMPLEXAIR SLOVAKIA s.r.o. V prípade rozdielu v cene zákazníkovi vzniká povinnosť splatnosti podľa novo vystavenej faktúry.
 • Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 • Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

7. Odstúpenie od zmluvy

 • Spotrebiteľ je oprávnený podľa zákona č. 102/2014 §7 ods.1 bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci v čas a riadne splnil informačné povinnosti podľa vyššie uvedeného zákona. O odstúpení od zmluvy musí kupujúci predávajúceho informovať písomne a to e-mailom alebo listom.
 • Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a to e-mailom na e-mailovú adresu: info@pendula.sk, predmet: Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • Po spracovaní formulára pre odstúpenie od zmluvy predajca kontaktuje kupujúceho o podmienkach vrátenia tovaru, ako aj o podmienkach pre vrátenie platby za tovar a poštovného, ktoré kupujúci hradil pri kúpe tovaru.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

  a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, prípadne došlo k nepredvídateľnej zmene dostupnosti produktu,
  b) zmenila sa cena dodávateľa produktu,
  c) vystavená cena produktu bola chybná, t. j. ak sa pri fakturácii zistili nezrovnalosti týkajúce sa ceny produktu.

8. Vrátenie tovaru do 30 dní

 • Kupujúci má možnosť bez uvedenia dôvodu vrátiť zakúpený tovar do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru musí byť uskutočnené písomnou formou a to prostredníctvom e-mailom na adresu: info@pendula.sk .
 • Tovar je potrebné odoslať na adresu predávajúceho (Pendula, Konkolyho č. 23, 947 01 Hurbanovo)v lehote 30 dní na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Prepravné náklady pri výmene produktu na adresu predávajúceho znáša kupujúci vrátane odoslania nového tovaru.
 • Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 • Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt vráti kupujúcemu spať bankovým prevodom na bankový účet kupujúceho.
 • Kupujúci nemôže tovar vrátiť najmä v prípade, ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

9. Reklamácie a záručná doba, storno

 • Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia nemusí prebrať zásielku. Po prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať objednané množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prebratia tovaru a nahlásiť emailom na adresu: info@pendula.sk alebo telefonicky na mobilnom čísle: +420 908 311 448
 • Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl.  Občianskeho zákonníka. V reklamácií je zákazník povinný chyby popísať, poprípade uviesť, ako sa prejavujú. Reklamácie je možné nahlásiť písomne emailom na info@pendula.sk .
 • Ak kupujúci je spotrebiteľ na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 • Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.
   b) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
   c) vady spôsobené pri preprave zásielky.
 • Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. Tovar posielajte späť na adresu: Pendula – kancelárske a školské potreby, Konkolyho č. 23, 947 01 Hurbanovo
 • Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 • Právo vrátiť tovar musí zákazník uplatniť písomne najneskôr posledný deň stanovenej lehoty. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Tovar neposielajte na dobierku inak nebude tovar prevzatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. 
 • Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.
 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 €, ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=S

10. Darčekový poukaz

 • Darčekový poukaz v sume uvedenej na prednej strane je možné uplatniť si iba pri nákupe produktov v internetovom obchode www.pendula.sk.
 • Po zakúpení bude darčekový poukaz odoslaný na adresu uvedenú kupujúcim.
 • Darčekový poukaz nie je možné použiť opakovane.
 • Platnosť darčekového poukazu je do jedného roku od dátumu jeho kúpy. O predĺženie platnosti poukazu je možné požiadať písomne mesiac pred uplynutím jeho platnosti (možnosť predĺženia je max. 1 mesiac).
 • Darčekový poukaz je prenosný. Jeho uplatnenie sa neviaže na osobu toho, kto si darčekový poukaz zakúpil.
 • Darčekový poukaz si nie je možné uplatniť pre vyplatenie uvedenej sumy poukazu v hotovosti.
 • Rozdiel, ktorý by vznikol ak by suma poukazu bola vyššia ako kúpna cena obrazu či obrazov, nepreplácame.
 • Ak by vznikol rozdiel, ktorý by vznikol ak by suma poukazu bola nižšia ako cena obrazu či obrazov, je potrebné tento rozdiel doplatiť a to buď platbou vopred na účet, alebo bude rozdiel uhradený pri prevzatí dobierky.
 • Po obdržaní darčekového poukazu preberá zodpovednosť za jeho stav a použitie kupujúci. Darčekový poukaz je možné vrátiť do 7 dní od jeho obdržania kupujúcim.

11. Využitie zliav pri reklamných akciách

 • Nie je možné kombinovať a opakovane použiť zľavové kupóny, akcie a nárok na darček pri objednávkach, ktoré prichádzajú od jedného zákazníka počas trvania jednej akcie.

12. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 • Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
 • Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

13. Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 • Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
 • Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

V Hurbanove, 28.04.2021